Politica de Confidențialitate

Ghidul de aplicare a regulamentului datelor personale (GDPR) este prescurtarea regulamentului UE nr. 679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE. 
 
Definiții:

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/Ce: 
 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
 • „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 
 • „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 
 • „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
 
S.C. EUZONE CONSULTANCY NETWORK S.R.L. este responsabil de confidentialitatea datelor candidaților pentru participarea la programul de formare în conformitate cu Ghidul de aplicare a regulamentului datelor personale (GDPR) și cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. Această informarea descrie modul în care sunt colectate și utilizate datele personale transmise de candidați în procesul de recrutare și selecție Grup Țintă, dar și pe parcursul implementării proiectului și în perioada de sustentabilitate. 
 
Beneficiarii proiectului: 
 
Grupul Țintă este format din 105 persoane selectate în grupul țintă pentru participarea la programul de dezvoltare competențe în antreprenor social - antreprenor în economia socială/ manager de intreprindere socială care vor participa la sesiuni de formare, inclusiv la sesiuni de informare on-line. 
 
Formularele în care veți completa date cu caracter personal
 
 1. Cerere de înscriere; 
 2. Carte de identitate – copie, conform cu originalul și semnată de candidat; 
 3. Adeverinţă de la locul de muncă (în care se specifică angajatorul, secţia/compartimentul în care este încadrat angajatul și vechimea în muncă), eliberată cu maxim 30 de zile înainte de transmiterea dosarului de candidatură – original;
 4. Diplome de studii (ultima diplomă obţinută în sistemul de învăţământ) – copie, conformă cu originalul și semnată de candidat; 
 5. Certificat de naştere – copie, conformă cu originalul și semnată de candidat; 
 6. Certificat de căsătorie / hotărâre judecătorească de divorţ – copie, conformă cu originalul și semnată de candidat – dacă e cazul; 
 7. Curriculum vitae în format Europass - original, semnat pe fiecare pagină; 
 8. Formular de înregistrare în Grupul Țintă; 
 9. Angajament de disponibilitate; 
 10. Declaraţie de consimţământ prelucrare date;
 11. Declaraţie de evitare a dublei finanţări. 
 
Informațiile pe care le colectăm din documentele solicitate
 
 • Nume, Prenume 
 • CNP 
 • Data nașterii 
 • Informații privind genul: Femeie / Bărbat 
 • Domiciliu de reședință 
 • Domiciliu de corespondență 
 • Număr de telefon 
 • Adresa de e-mail 
 • Denumire angajator 
 • Tip instituție angajator - Funcția; 
 • Contract de muncă număr/dată: 
 • Nivelul studiilor absolvite până la data începerii activității de instruire 
 • Specializarea în cadrul studiilor 
 • Informații privind apartenența la grupuri vulnerabile
 • Copie C.I. 
 • Copie certificat de naștere 
 • Copie diplomă de studii 
 • Imagini din cadrul sesiunilor de formare 
 • Înregistrări video/audio din cadrul sesiunilor de formare. 

Cum folosim informațiile pe care le colectăm:
 
Informațiile transmise vor fi utilizate de către S.C. EUZONE CONSULTANCY NETWORK S.R.L. în scopul înscrierii la cursurile de formare organizate pentru proiectul SMIS 128122, în cadrul procedurii de selecție participanți și în scopul raportării activităților de formare către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman - autoritatea de management și către Organismul Intermediar POCU Sud Muntenia, inclusiv în perioada de sustenabilitate. 
Prelucrăm, de asemenea, date cu caracter personal în scop de informare și promovare a programelor de formare și activităților din cadrul proiectului.
 
Accesul la informațiile furnizate:

S.C. EUZONE CONSULTANCY NETWORK S.R.L. va transmite informațiile dumneavoastră unor terțe părți externe, precum OI POSDRU Sud Muntenia, Autoritatea de management pentru Programul Operațional Capital Uman, furnizori de cazare, transport, masă, etc. 
Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii în vigoare și va solicita furnizorilor să respecte cerintele GDPR. 
 
Păstrarea datelor cu caracter personal:

Pentru datele personale se aplică următoarele perioade de retenție: 3 ani pe perioada de implementare a proiectului și încă minim 5 ani până la închiderea oficială POCU 2014-2020, datele rămânând arhivate, conform obligațiilor contractuale asumate de S.C. EUZONE CONSULTANCY NETWORK S.R.L., prin contractul de finanțare încheiat cu AM POCU. 
 
Drepturile legale:

În vederea asigurării unei informări corecte, vă aducem la cunoștință că Regulamentul conferă următoarele drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal: 

 • dreptul de acces;
 • dreptul la rectificarea datelor;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul la retragerea consimțămantului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; 
 • dreptul la o cale de atac judiciară;
 • dreptul de a fi notificat de către operator. 
Date de contact:

În cazul în care doriti să vă exercitați oricare din aceste drepturi, puteți să faceți o solicitare în acest sens către: Expert recrutare Grup Țintă, email: crescistartup.ro@gmail.com, idealistartup.ro@gmail.com. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 30 zile de la înregistrarea acesteia.