Ajutor de Stat și ajutor de minimis

1. Care sunt domeniile de aplicare prevăzute în schema de ajutor de minimis?
 
Anexa Ordinului MADR nr. 2111/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educațional și social” face următoarele precizări:
Domeniile acoperite de prezenta schemă vizează crearea și modernizarea în spațiul rural a infrastructurii educaționale și sociale, după cum urmează (art.4):
a)   infrastructura educațională:
 • înființarea și modernizarea, inclusiv dotarea, grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural;
b)   infrastructura socială:
 • înființarea și modernizarea, inclusiv dotarea creșelor, precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea celor existente, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

2. Care sunt domeniile în care NU SE APLICĂ schema de ajutor de minimis?
 
(1) În cadrul prezentei scheme NU SE ACORDĂ SPRIJIN FINANCIAR pentru activitățile realizate de întreprinderile care activează în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare (art.5):
a) Sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) Sectorul producției agricole primare;
c) Sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
 • atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau
 • atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;
d) Ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) Ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
f) Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule care asigură transportul rutier de mărfuri de către întreprinderi care au ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.
(2) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanțare prin prezenta schemă, cât și în alte sectoare sau domenii de activitate, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca întreprinderea în cauză să prezinte la înscriere documente din care să rezulte separarea activităților sau o distincție între costuri și că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă. [1]
 
3. Cât timp trebuie să funcționeze afacerea de la data semnării contractului de subvenție?
 
În baza contractului de subvenție încheiat și respectarea cerințelor de a crea minim 2 locuri muncă în termen de maxim 3 luni de la momentul semnării contractului de subvenție, derularea efectivă a activităților minim 18 luni, de la data obținerii atestatului de IS și o perioadă minimă obligatorie de 6 luni ulterior finalizării implementării proiectului. 
Metodologia de monitorizare a acordării finanțării prevede ca antreprenorul să-și înregistreze lunar activitățile sub forma unui raport narativ de activitate la care administratorul schemei de antreprenoriat va putea avea acces permanent. (p. 71 din Cererea de Finanțare)
 
4. Care este numărul minim de locuri de muncă înființate în cadrul unei IS/ISI?
 
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, cel puțin 2 persoane, corespunzător cuantumului ajutorului de minimis primit. 
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural. (p. 12 din GHID)
Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează: 
 • Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create. (p. 9 din anexa 5)
 
5. Care sunt cheltuielile eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis?
 
Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis:
 • 11. Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului;
 • 32. Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/ac orduri/ autorizații/garanții bancare necesare pentru implementarea proiectului;
 • Taxe pentru înființarea de întreprinderi sociale;
 • 26. Cheltuieli cu subvenții/ burse/ premii/ ajutoare;
 • 159. Subvenții pentru înființarea unei afaceri (antreprenoriat);
 • 1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat:
 • 1.1. Cheltuieli salariale;
 • 1.2. Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați;
 • 1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori);
 • 2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite:
 • 2.1.Cheltuieli pentru cazare;
 • 2.2.Cheltuieli cu diurna personalului propriu;
 • 2.3.Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării);
 • 2.4. Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării;
 • 3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară;
 • 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor;
 • 5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;
 • 6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile);
 • 7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor;
 • 8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor;
 • 9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor;
 • 10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor;
 • 11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor;
 • 12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor;
 • 13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor;
 • 14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor;
 • 15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor;
 • 15.1. Prelucrare de date;
 • 15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice;
 • 15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic;
 • 15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare;
 • 16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare.
 
Cheltuieli directe
 • Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului și pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză.
 
Cheltuieli indirecte 
 • Cheltuielile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului și nu pot fi atribuite direct unei anumite activități.
 
Cheltuielile (directe și indirecte) care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis trebuie să reprezinte max. 30% din valoarea proiectului. 
Cheltuielile pentru măsurile care vizează înființarea și funcționarea de întreprinderi vor fi tratate ca subvenții/ajutor de minimis, prin urmare aceste cheltuieli nu vor fi cuantificate drept cheltuieli de tip FEDR. (pg 30-32 din GHID)
 
6. Cum se face finanțarea unui contract de subvenție?
 
Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de minimis anexate la prezentul ghid. 
Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe, în funcție de opțiunea exprimată de beneficiar în cererea de finanțare, luând în considerare și prevederile planurilor de afaceri depuse de către persoanele din grupul țintă. 
Prima tranșă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea socială. (p. 13 din GHID)
 
Concret, în cadrul proiectului CRESC, firmele se înființează în octombrie-noiembrie 2020, iar prima tranșă din contractul de subvenție va putea fi accesată în jurul datei de 1 februarie 2021.

Notă: [1] Ordinul MADR nr. 2111/2015 - instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru investiţii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educaţional si social”.