Legea Economiei Sociale și Norme de aplicare a legii E.S.

Economia Socială este reglementată în cadrul statelor membre UE fie prin legi cadru, ce vizează economia socială ca întreg, fie prin legi care fac referire la cele mai reprezentative forme de organizare ale sale, întreprinderile sociale.

Altfel spus, în unele țări membre UE, întreprinderile de economie socială dispun de un statut juridic aparte; în alte țări, precum România, întreprinderea socială este o formă de organizare „deschisă” oricărei alte forme juridice de organizare existente: asociații, cooperative sau societăți comerciale, cele din urmă putând deveni întreprinderi sociale în condiţiile respectării unui set de cerinţe privind domeniul de activitate, principiile de constituire şi regulile interne de funcționare. 

Conform Legii Economiei Sociale din România, Legea nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârea Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, principiile economiei sociale sunt:

  1. prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
  2. solidaritate şi responsabilitate colectivă;
  3. convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
  4. control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
  5. caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
  6. personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
  7. alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.